Vi väljer empowerment - varje dag!
Vi är en samling människor som har valt att tillsammans arbeta för att utveckla samhället i positiv inriktning utifrån en gemensam tanke om ett arbetssätt – empowerment.
"En verksamhet blir aldrig bättre än den personal som arbetar i den."
Mer om Empowercenter
Vi är per definition ett socialt företag, utan vinstutdelning, som bedriver våra verksamheter utifrån vår värdegrund:
  • Vi tror på alla människors lika värde.
  • Vi tror på att alla människor har förmåga att fatta beslut över sitt eget liv – utifrån sina livsbetingelser.
  • Vi tror att samverkan och samförstånd är grunden för all hållbar utveckling.
  • Vi tror att det som är starkt i hjärtat även kommer att bli starkt i tanke och handling.
I slutet av 1980-talet föddes tankarna, som blev en till en idé, som omsattes i praktik år 1990. Tankarna föddes hos två handläggare på Arbetsförmedlingen i Borlänge som hade i uppdrag att arbeta med ungdomar och unga vuxna som hade svårt att komma in på arbetsmarknaden.

De uppfattade att de i sitt jobb på Arbetsförmedlingen hade väldigt gott om resurser att tillgå men att resultaten inte var goda. Det fanns ett brett utbud av utbildningar och projekt att tillgå för målgruppen. Trots detta nådde man inte speciellt bra resultat. Ungdomarna skickades iväg på utbildningar och insatser men en stor andel återkom till Arbetsförmedlingen. De två männen pratade om detta faktum på sina fikaraster och kom fram till att de måste göra något grundläggande fel när resultaten var så dåliga.

De började prata om hur de skulle vilja arbeta om de själva hade möjlighet att utforma en verksamhet. Det är bara ungdomen själv som kan ta ansvar i sitt eget liv var deras slutsats i sin analys. Avgörande för om ungdomarna skall finna viljan, modet och motivationen att ta det ansvaret är det bemötande och förhållningssätt som vi som professionella har i mötet med dem. Det var grunden för den projektansökan som blev till vår första verksamhet. Och på den vägen är det.

Alltsedan starten har vi medvetet arbetat för att vidareutveckla vårt arbetssätt. Vi har arbetat medvetet med den egna personalen och den egna organisationen. Vi har löpande alltid omsatt våra tankar i praktiskt arbete med olika målgrupper i olika uppdrag. Det är det vi anser ger trovärdighet. Vi omsätter själva våra teorier i praktiken. Vi har provat och provar fortfarande. Vi har utvecklat och vi utvecklar vidare. Vi har sett och vi ser alltjämt att det fungerar och ger positiva resultat.