Empowerment
Det handlar om att bli huvudrollsinnehavare i sitt eget liv.
Empowerment är ett begrepp som används inom många områden och till det med olika perspektiv. Vårat huvudfokus ligger inom området för den individuella personliga utvecklingen och samspelet mellan människor. Den enskilda individens upplevelse av sin möjlighet och förmåga att påverka sin tillvaro.

Behovet av att känna att man själv kan påverka sitt eget liv och sin egen livssituation är allmänmänskligt. Att uppfatta det som att man själv sitter i förarsätet på bilen med möjlighet att starta motorn, lägga i en växel, släppa kopplingen, gasa och styra iväg bilen i den riktning som man själv väljer. Den känslan är väsensskild från upplevelsen av att sitta instängd i baksätet och bli körd av någon annan till en plats man själv ej bestämt eller önskat. Frågan om empowerment hänger nära samman med den enskilda individens tillgång till, eller avsaknad av självkänsla. Självkänslan är starkt förknippad med förmågan att själv vilja, kunna och våga påverka den egna vardagen och livssituationen.

Vår syn är att empowerment inte följer något kollektivt eller enhetligt mönster. Det finns inga modeller som kan tillämpas och följas systematiskt steg för steg. Allt är individuellt och unikt. Det är en process som har sin utgångspunkt i individen. Empowerment hänger enligt oss nära samman med omgivningens bemötande, självreflektion, medvetandegörande, hjälp till självhjälp i en fri och befriande miljö. Vi tror att en pedagogik som har utgångspunkten i att växande uppnås genom praktiskt och teore­tiskt inhämtande av kunskaper är fundamentet. Detta leder till insikter som i sin tur leder till ökad medvetandegrad om den verklighet man agerar i och inte minst i hur man kan påverka och förändra den. Ett ytterligare fundament för en pedagogisk hållning är A Maslows behovstrappa som präglas av en teori på en behovstrappa som allt mänskligt varande måste ta hänsyn till.
”Empati är förmågan att se med någon annans ögon, höra med någon annans öron och känna med någon annans hjärta.”
De biologiska/fysiska behoven, föregår behoven av trygghet, som föregår de socialpsykologiska behoven av grupptillhörighet och som slutligen föregår de individuella psykologiska behoven där en process av självkänsla och empowerment kan ta sin början.

Men allt detta är bortkastat om inte pedagogen besitter empatisk förmåga vilket vi anser vara grun­den i alla möten mellan människor.

Mer om empowermentpedagogik

Vår utgångspunkt är att det endast är den enskilda individen som kan ta ansvar i sitt eget liv. Avgörande för om den enskilde individen ska kunna göra det, är det bemötande och det förhållningssätt som vi som professionella/ideella/engagerade har. Vi behöver ha förmåga att möta varje individ just där denne befinner sig och göra det med både respekt och kunskap. Vi behöver alltså ha en tanke om vilket bemötande och vilket förhållningssätt som gör att den vi möter finner viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande i sitt eget liv. Därför har vi skapat empowermentpedagogiken.


Från baksätet till förarplatsen
Med vårt arbetssätt vill vi uppnå att den enskilda individen skall se sig själv som sittande i förarsätet i sitt eget liv. Detta kan, för vissa, innebära att de behöver göra en förflyttning från baksätet till förarplatsen. Empowermentpedagogiken ger förutsättningar för individen att:
» skapa egna livsstrategier
» uppfatta sig som fri och ansvarig
» känna delaktighet & inflytande
Empowermentpedagogik betonar det förhållningssätt som betraktar alla människor som huvudrollsinnehavare i sina liv.

Grundpelare
» Existentiellt synsätt
» Involveringspedagogik
» Lösningsfokuserat förhållningssätt

Tillhörande kommunikationsverktyg
» Transaktionsanalys (TA)
» Motiverande samtal (MI)
» Lösningsfokuserad samtalsmetodik
Modell/verktyg för process och utveckling
» Den Gemensamma Spelplanen