Den Gemensamma Spelplanen
Vad skulle dina kollegor svara om du frågade efter målen med verksamheten? Eller vilken värdegrund ni har?
"Det som är starkt i hjärtat blir också starkt i tanke och handling."
Empowercenter har skapat och namngivit den modell som vi bland annat använder i våra processinriktade insatser.
Modellen beskriver relationen mellan struktur och process och skapar en gemensam bild och ett gemensamt språk i arbetslaget/ organisationen. Vi har skapat en företagskultur som är vårt arbetssätt.
Den Gemensamma Spelplanen
Tillsammans definieras de fyra sidlinjerna för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom dessa ramar.
Mål
Har vi pratat om vad som är det övergripande målet och målen för de olika verksamheterna så att vi drar åt samma håll? För att verksamheten skall fungera och nå önskade resultat krävs att vi som arbetar tillsammans vet vad målen för verksamheten är.

Resurser
Har alla som arbetar en bild av vilka resurserna är och har vi en samsyn kring på vilket sätt vi bäst använder dem för att nå målen?

Förhållningssätt
Hur ska vi ha det tillsammans? Vad är önskvärt och inte önskvärt på vår arbetsplats? Vad är tillåtet och inte tillåtet?

Kommunikation
Vilken information kan jag förvänta mig att få och vilken information förväntas jag ge? I vilka forum hör olika frågor hemma och i vilket forum kan jag ta upp de frågor som inte fått något forum?
Mer om Den Gemensamma Spelplanen
En verksamhet blir aldrig bättre än den personal som arbetar i den. Den Gemensamma Spelplanen kan användas på flera nivåer och skapa en kultur. Vi skapar förutsättningar för att hålla vår värdegrund levande och vidmakthålla en samsyn kring hur vi arbetar och ett gemensamt språk som alla känner sig hemmastadda med.