HAP - haschavvänjning
Har du bestämt dig? Kunskap är första steget!
HAP har en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning med fokus på tanke-, känslo- och beteendeförändringar. Vi erbjuder HAP för individer över 18 år som vill sluta använda cannabis.
Mer om HAP - haschavvänjningsprogram
HAP har en kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning med fokus på tanke-, känslo- och beteendeförändringar. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.
 
Målgrupp
Individer över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.
 
Syfte
Att skapa medvetenhet hur missbruket och tankemönster påverkas psykologisk och socialt.
 
Innehåll och genomförande
Metoden är manualbaserad, men terapeuten anpassar sessionerna efter varje individs enskilda behov. Det finns innehålls- och metodmässiga inslag i HAP som även används i motiverande samtal (MI) och återfallsprevention.
 
Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande inverkan på kognitiva funktioner, vilket följer den farmakologiska utsöndringsprocessens stadier. Programmet innehåller tre faser, en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Hemuppgifter ingår i programmet, liksom urinprov för droganalys. Efter avslutat program erbjuds stödkontakt utifrån individuella behov.
 
Den medicinska fasen inriktar sig på fakta om drogmissbruk. Behandlaren går exempelvis genom fysiska abstinenssymtom och diskuterar anledningar till att klienten missbrukar.
Den psykologiska fasen börjar med en droginventering där man diskuterar vilka droger klienten har missbrukat och när denne har gjort det. I denna fas ingår även känslomässig bearbetning.
Den sociala fasen är inriktad på tiden efter programmet och man diskuterar hur återfall ska förebyggas.
 
Omfattning och intensitet
Insatsen varierar i interventionsintensitet beroende på ålder och missbrukets frekvens och varaktighet. Det handlar dock om minst sex och högst åtta veckor och minst 18 sessioner.

Johan Tjulander är idag föreståndare för Empowercenters öppenvård för ungdomar samt för Empowercenters öppenvård för missbruksbehandling. Han är från början fritidsledare men har sedan studerat bland annat sociologi, filosofi, socialrätt och psykologi. Johan uppfyller IVO:s kompetenskrav för ovan nämnda föreståndarroller. Johan har gått SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi, MI (motiverande samtal), ett flertal utbildningar inom lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt. Sedan 2015 är Johan utbildad i HAP och är den som arbetar mest med detta. 0243-25 70 72, johan.tjulander[at]empowercenter.se